Tales from the forest

Virserums Konsthall 9 maj- 5 december 2010

  

Bill Viola, USA

Eija-Liisa Ahtila, Finland

Maria Duncker, Finland

Hanna Ljungh, Sverige

Gibson/Martelli (Igloo), Storbritannien

Levi van Veluw, Holland

Maria Friberg, Sverige

Tova Mozard, Sverige

Maarit Suomi-Väänänen, Finland

Bo Christian Larsson, Tyskland                                                                                                                                   Anita Malmqvist, Sverige

Ari  Saarto, Finland

 

For an English version, scroll down

 

En utställning om skogen i vårt medvetandes utkant, skogen i våra minnen och fantasier. Vi vistas alltmera sällan i skogen och den ter sig ibland skrämmande och overklig. Många tillbringar hellre sin tid i virtuella världar där de kan vara tryggt uppkopplade till andra. Naturen upplever vi oftare på TV där den varken doftar, känns eller smakar något. Ändå har trädens och skogen en stark symbolisk kraft och betydelse. Kan vi lyssna till skogens berättelser och besvärjelser i en allt mera natur-dystopisk värld där skogen kanske inte alls är det bestående? Kan skogen fungera som en metafor för livet? Att gå vilse i, att smälta samman med, förvandlas till eller försvinna in i skogen? Var går gränsen mellan det vilda och det av människan ordnade, skogen som scen eller arrangemang? Minnen, drömmar, syner och verkligheter blandas. ”Tales from the Forest” är en utställning med olika berättelser om och från en surrealistisk, skrämmande, vardaglig, poetisk eller främmande skog inom och utom oss. Vilken plats har du och jag?

 

Flera av konstnärerna presenteras för första gången i Sverige, som den brittiska konstnärsduon Igloo och den holländske konstnären Levi van Veluw.  Andra, som Bo Christian Larsson är sällsynta utställare i Sverige. Det är med stolthet vi kan presentera verk av:

 

Bill Viola visar videoinstallationen ”The Reflecting Pool” från slutet av 70-talet, med en grönskande lövskog som speglar sig i en vattenbassäng och en man i huvudrollen. Att försöka bli ett med den omgivande skogen, att lösas upp och försvinna i den är en del av verket. Violas  installation är ett existentiellt poem, en metafor för mänskligt liv eller ett ackord som börjar om på nytt. Övergången mellan stillhet och rörelse, mellan tid och förvandling syns i speglingarna. Illusion, reflektion eller verklighet?

 

I den brittiska duon Igloos interaktiva datorinstallation ”Summerbranch” träder vi in i en blandning av verklig och skapad 3D-skog. Ruth Gibson och Bruno Martelli leker med vårt seende i en illusion där synlighet och osynlighet gäckar oss. Med hjälp av datorspels- och  motion capture-teknik, fotografier i 3D och specialeffekter gestaltar de en miljö i gränslandet verklighet och virtualitet. 

 

Levi van Veluw skapar nya dimensioner åt de konsthistoriskt tunga traditionerna landskapsmåleri och självporträtt. I videoverk och fotografier maskerar han sitt eget ansikte med hårda skal av olika träslag eller låter träden växa fram ur huvudet i verk som är både performance och video eller foto. Är de gränsvarelser mellan skog och civilisation?

 

 “Welcome to the jungle” heter Bo Christian Larssons fotografier, varav en serie är från en performance med samma namn. Hans mystiska långhåriga huvudperson förkroppsligar skogen som trygghet och tillflyktsort och skogen som vi är rädda för på samma gång.  Skogen som plats för och möjlighet till för förvandling? Bo Christian Larsson menar att vi är både en del av och samtidigt utanför den vilda naturen.

 

I den tredelade videon ”Up and About again” har Maarit Suomi-Vännänen regisserat en helt snötäckt och ”blind” Datsun 100A som ensam tar sig fram genom olika sommarlandskap av olika karaktär, orkestrerad av allt från punkmusik till kantele. Från dystopi till grönskande skog. Det är sorgligt och humoristiskt på samma gång.

 

Trädfällning var för drygt hundra år sedan en av de vanligaste sysselsättningarna i Sverige och Finland. I Suomi-Vännänens verk får vi följa paret vid sommarstugan som ska fälla tallen som stör utsikten. I Maria Dunckers verk skapar den huvförsedde unge mannen eget sällskap med motorsågen bland fallande träd. Maria Duncker bjuder in oss i trädens värld, fylld av humor, surrealism, lekfullhet, rytm och poesi i sina fem olika videoverk. Granar som vi tror bara kan susa och knaka, pratar här med förbipasserande bilar och det lilla granskotten sjunger en kärlekssång.  

 

Hanna Ljunghs huvudperson går bestämt fram till den bräckliga björken som står för sig själv på en plats med vidsträckt utsikt över skog och ett samhälle. Hon sliter ilsket och ihärdigt i björken för att fälla det. Videon ”Vedergällning” är en filmad performance som bygger på Ingmar Bergmans film Jungfrukällan, som i sin tur baserar sig på en medeltida ballad och ger Ljunghs video lager på lager av betydelser.

 

I Eija-Liisa Ahtilas diptyker Scenographers’ mind möter vi skogsmiljöer i civilisationens utkanter. Vi lockas in av fragment ur berättelser, men avbryts av Ahtila som om hon ville avslöja illusionen i  en berättelse, se här, det är bara en iscensättning. Ahtila mejslar fram miljöer som blir metaforer för mentala tillstånd. Miljöerna är drömlika och luggslitet vardagliga med saknad och svårmod som ingredienser.

 

Spänningsfältet mellan det iscensatta, fiktion och verklighet finns också i Tova Mozards fotografier. I verket ”Cliftons” står en kvinna invid en väggmålning av en tät barrskog.  Kvinnan är uppslukad av och på väg in i skogen och hennes sinnesstämning fyller verket. Illusionen är där, men bryts tillfälligt av en skylt med uppmaningen att man högst för tillbringa 45 minuter vid cafébordet. Kulissen är på plats, filmklappan slår, nu börjar historien.

 

De vitklädda, ömtåliga och barfota männen i Maria Fribergs fotografiska serie “alongside us” verkar först malplacerade uppe i de stora trädkronorna, men de verkar inte heller intresserade av att komma ner. Gåtfullt personifierar de en längtan till en annorlunda tillflyktsort eller skogen och träden som livsrum. Kala mörka trädsilhuetter tillsammans med en ensam man tecknar motsatsen natur-kultur, eller är det en slags sammansmältning av ömsesidigheten och beroende vi ser?

 

Ari Saarto har i sin serie ”Suicide Forest” fotograferat den vidsträckta skogen Aokigahara Jukai i Japan. Om man väl kommit in skogen kommer man aldrig ut igen säger myten. Varje år begår femtio personer självmord här och myndigheterna märker upp platserna med röda nylonlinor för att kunna hitta kropparna. Landskapet är laddat och vi projicerar in närvaro av människor, minnen och försvinnande. Ari Saartos verk lånar det traditionella landskapsfotografiets format, men har ett socialt budskap, utan att en enda människa syns till.

 

I Anita Malmqvists digitala collage och långsamma video möter oss dystopiska landskap, utförda efter Sveriges största naturkatastrof i modern tid. Det röda sommarhuset  står ensamt kvar efter stormen Gudruns härjningar och blir som en metafor för en mänsklig gestalt. Det av människan ordnade och det vilda växer samman, en röd gräsklippare har lämnats kvar mitt i gräsklippningen och adventsstjärnan i fönstret lyser inte längre.

 

Curator Torun Ekstrand

 

 

Tales from the Forest

Bill Viola, USA

Eija-Liisa Ahtila, Finland

Maria Duncker, Finland

Hanna Ljungh, Sweden

Igloo. Bruno Martelli och Ruth Gibson, Britain

Levi van Veluw, The Netherlands

Maria Friberg, Sweden

Tova Mozard, Sweden

Maarit Suomi-Väänänen, Finland

Bo Christian Larsson, Germany                                                                                                                                 Anita Malmqvist, Sweden

Ari  Saarto, Finland

 

An exhibition about the forest in the outskirts of our consciousness; the forest of our memories and fantasies. We spend less and less time in the forest and sometimes it appears as unreal or even frightening. Many people prefer to spend their time in virtual worlds where they feel safely connected to others. We experience nature on the television where it doesn’t smell, feel or taste at all. Yet, the woods and the trees have a powerful symbolic force and meaning. Can we listen to the tales and incantations of the forest in an increasingly nature-dystopian world where the forest perhaps isn’t permanent? Can the forest function as a metaphor for life? To get lost, to merge or to transform or disappear into the forest? Where is the boundary between the wild and the arranged? Memories, dreams, visions and reality mingle. What it the relationship between human and nature? Tales from the Forest is an exhibition with suggestive features and with different stories about and from a surreal, scary, casual, poetic or foreign forest within and beyond us. What place do you and I have?

 

Several of the artists are presented for the first time in Sweden, such as the British artist duo Igloo and the Dutch artist Levi van Veluw.  Others, such as Bo Christian Larsson are rare exhibitors in Sweden. We are proud to present the works of:

 

Bill Viola shows the video installation "The Reflecting Pool" from the end of the 1970s, starring green leaf trees reflected in a water basin and a man. Trying to become one with the surrounding forest, to dissolve and disappear into it is part of the work. The installation is an existential poem, a metaphor for human life or a composition that starts again. The transition between tranquility and movement, between time and transformation, can be seen in the mirrors. Illusion, reflection or reality?

 

In the British duo Igloo’s interactive computer installation "Summerbranch" we enter a mixture of a real and a created 3D forest. Ruth Gibson and Bruno Martelli play with our vision in an illusion in which visibility and invisibility baffle us. With the help of computer game and motion capture technology, 3D photos and special effects, they portray the environment in a borderland between reality and virtuality. 

 

Levi van Veluw creates new dimensions to the traditional traditions landscape painting and self-portraits. Using videos and photographs he disguises his own face with hard shells of various types of wood or allows trees to grow from his head in works, which are both performance and video or photo. Are they borderland figures between forest and civilization?

 

"Welcome to the jungle" is the title of the photographs by Bo Christian Larsson, including a series from a performance with the same name. His mysterious longhaired protagonist embodies the forest as a refuge and safe place and the forest that we fear at the same time. The forest as a place and possibility for transformation? Bo Christian Larsson says we are both part of and, at the same time, outside nature.

 

In the three-part video "Up and About again" Maarit Suomi-Vännänen has directed an entirely snow-covered and "blind" Datsun 100A which drives alone through different types of summer landscapes, orchestrated by everything from punk music to kantele. From dystopia to lush forest. It is sad and humorous at the same time.

 

Tree felling was one of the most common occupations in Sweden and Finland just over a hundred years ago. In Suomi-Vännänen’s works, we follow the couple at their summer cottage. They are about to cut down a pine that spoils the view. In the work of Maria Duncker, the young hooded man creates his own company with his chain saw among falling tree. Maria Duncker invites us into the world of trees, full of humour, surrealism, playfulness, rhythm and poetry in her five different video works. Pines that we think can only sough and creak start talking to passing cars and a baby spruce sings a love song.

 

Hanna Ljungh’s main character walks decidedly up to a fragile birch tree standing all alone in a place with sweeping views over a forest and a community. She pulls furiously and tenaciously at the birch tree to fell it.  The video "Retaliation" is a filmed performance based on Ingmar Bergman's film the Virgin spring, which in turn is based on a medieval ballad and gives Ljungh’s video layers of layers of meanings.

 

In the diptychs “Scenographers' mind” by Eija-Liisa Ahtila we are faced with forest habitats on the outskirts of civilization. We are lured by fragments from the stories, but are interrupted by Ahtila as if she wanted to reveal the illusion of a story, look here, it's just a stage setting. Ahtila chisels out environments that become metaphors for mental states. The environments are dreamlike and shabbily everyday with melancholy and loss as ingredients.

 

The tension between documentary, fiction and reality are also in Tova Mozard 's photographs. In the work "Cliftons" a woman stands next to a mural of a dense forest.  The woman is devoured by and on the way into the forest and her mood fills the photographs. The illusion is there, but is temporarily lost by the sign with a request to only spend 45 minutes at the café table. The scenery is in place, the clapperboards are struck, and the story can begin.

 

The fragile and barefoot men dressed in white in the photographic series "alongside us" by Maria Friberg seem out of place in the large canopies, but they don’t appear to be interested in coming down either. Enigmatic they personify the longing for a different place of refuge or the forest and trees as habitat. Bare, leafless dark silhouettes of trees, along with a single man illustrate the opposites of nature and culture, or is it a kind of fusion of reciprocity and dependency we can see?

 

In his series "Suicide Forest", Ari Saarto has photographed the vast forest Aokigahara Jukai in Japan. If you have entered the forest you will never get out again, says the myth. Each year fifty individuals commit suicide here and the authorities mark the locations with red nylon strings to be able to find their bodies. The landscape is loaded and we project the presence of humans, memories and disappearance. Ari Saartos works borrows the traditional landscape picture format, but has a social message, without a single human visible.

 

In the digital collage and slow motion video by Anita Malmqvist we meet dystopian landscapes, executed after Sweden's largest natural disaster in modern times. The Red summerhouse is the sole survivor of the storm Gudrun’s fury and becomes a metaphor for a human figure. Human order and the wild is interwoven, a red lawn-mower has been left behind in the middle of cutting the grass and the Advent star in the window no longer shines.

 

Curator Torun Ekstrand

 

Tales from teh Forest was shown at Virserums konsthall, May 5th - December 9th 2010

Links for more information about the artists

Virserums Konsthall

Architecture of Necessity
International Seminar accompanying Wood 2010

 

Lecturers: the Japanese architect Kengo Kuma, the Italian architect Riccardo Vanucci from Farestudio, the American designer and architect Michelle Kaufmann, the author and professor of Social Psychology at the Center for Interdisciplinary Memory Research, Harald Welzer and the professor in arhcitectural theory at Chalmers Claes Caldenby, the Vice Chairman of Tällberg Foundation Anders Wijkman, the professor of Echotechnology at Mittuniversitetet Leif Gustavsson.
 

The summit is arranged in part during the same period as Virserum Music Days,

The festival is arranged by Tommy Svanström from Stockholmskvartetten. Salem al Fakir, The Real Group, Stina Ekblad are in the program.

 

A seminar about culture and health

Matti Bergström, lecture on the brain, culture and creativity; Töres Theorell and Alf Gabrielsson will speak. There will also be lectures around how people are affected by fashion, architecture and interior design. Performances and music.

Bo Christian Larsson, Welcome to the jungle.(c) Courtesy the artist and Steinle Contemporary, Munich. Photo: Andreas Lang
Igloo, Ruth Gibson och Bruno Matelli. Summerbranch, interactive computer installation
Bill Viola, The Reflecting Pool, 1977-79. Videotape, color, mono sound. 7:00 minutes. Photo Kira Perov
Maarit Suomi-Vännänen. A bit scary really, video
Tova Mozard, Cliftons. Fotografi
Eija-Liisa Ahtila, Scenographer's mind, 2002. Series of 18 photographs, two in each frame, hand coloured mat. Frame 89 x 206 or 107 x 170 cm. COURTESY MARIAN GOODMAN GALLERY NEW YORK, PARIS
Hanna Ljungh, Vedergällning, video
Maria Friberg. Alongside us, 3 2007. C-print. Courtesy Charlotte Lund
Ari Saarto, fotografi ur serien Suicide Forest, Police Line #3, 2006. 2006.
Anita Malmqvist. Utan titel, digitalt collage.
Maria Duncker, Spotter, Video
Levi van Veluw, Landscapes. Video

Articles about...

"Dans, grenar och dataspel"

Konsten

Nättidskrift om samtidskonst

25 maj 2010

Mathias Jansson

http://konsten.net/?p=3381

 

e-artnow

independent artists' initiative

http://www.e-artnow.org/index.php?id=296&tx_rtgcreator_pi1[command =ACTION&tx_rtgcreator_pi1[uid]=3707

 

e-zine and virtual network for contemporary art and design

http://www.artcitizens.net/

event/list/id/1104

 

Press release AV-Arkki, Finland

http://www.av-arkki.fi/web/index.php?id=784