Songlines for a New Atlas

Kalmar konstmuseum

18 June - 18 September 2016


Bani Abidi (PK/DE)
 
Bita Razavi (IR/FI/EE)
 
Nadia Kaabi-Linke (TN/DE)
 
Meira Ahmemulic (SE)
 
Karel Koplimets (EE)
 
Malene Mathiasson (DK)
 
Dzamil Kamanger/Kalle Hamm (IR/FI)
 
Linda Persson (SE/GB)
 


“I speak to maps. And sometimes they say something back to me. This is not as strange as it sounds, nor is it an unheard of thing. Before maps the world was limitless. It was maps that gave it shape and made it seem like territory, like something that could be possessed, not just laid waste and plundered. Maps made places on the edges of the imagination seem graspable and placable.”
(Abdulrazak Gurnah, By the Sea)
 

The summer exhibition at Kalmar konstmuseum takes borders and boundaries as its starting point, as well as the new and other types of maps, networks, context, and identities that can arise in a society in our times of migration and refugeeship. Artists have always challenged the ideas about ​​identity and belonging, and can give us new perspectives on issues of place and mobility.
 
Borders and border controls are part of everyday life in Europe today. Not long ago one border used to be the Baltic Sea. Today the Mediterranean Sea is where the new EU strengthens its external border controls, and the internal European borders are being monitored again. The freedom to move across the world applies to some, but not to others. Wanderers and migrants have crossed territories since ancient times and people travelled long distances already during the Bronze Age.
 
War has also meant large population movements. It is only a hundred years ago since Europe experienced very hard battles on the Western Front and the World Wars redrew the maps. Maps have been used in warfare, as aids to the combatants, and to tell about your conquests. When we look back in history we see that borders have moved and the births and disappearances of nations. Both the Kalmar Union and the European Union projects demonstrates a desire for peaceful relations between countries in partnerships, but also on the drivers for a strong defence outward towards the other.
 
We live in a world of visible and invisible borders that are in constant motion. Migration is a global condition, while human rights are being eliminated in many places. In the worlds of art you can relocate as you want without any passport or visa.
 
Professor of Sociology Saskia Sassen describes how the idea of the migrant has changed. If it used to be about a wilful person who consciously sought a better life and leaving a home behind, but always had a home to return to, today's migrants often have no place to go back to. Sassen calls it a massive loss of habitat. The migrants have no choice and they are just searching for the bare essentials of life.
 
The artists in the exhibition can symbolically be said to describe the geography in the same way like the indigenous peoples of Australia did. They sang the names of all who crossed their path and thus the world came into being. The exhibition does not work with territories or conventional maps as a representation of the world, but with personal wanderings for a new atlas.

 
Curator Torun Ekstrand 
 
http://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/songlines-for-a-new-atlas/ 


id:entity
The interactive installation id:entity was created by Cecilia Barry and Anna Tunek. They developed the installation as a dialogue-project to Songlines for a New Atlas.
Anna Tunek and Cecilia Barry are two students at the Digital Visual Production Program at Blekinge Institute of Technology. They worked on giving visitors something unexpected in their experience of the museum and the exhibition. id:entity proceeds from collective and individual identities. 
 

Songlines for a New Atlas

Kalmar konstmuseum
18 juni - 18 september 2016

Bani Abidi (PK/DE)
 
Bita Razavi (IR/FI/EE)
 
Nadia Kaabi-Linke (TN/DE)
 
Meira Ahmemulic (SE)
 
Karel Koplimets (EE)
 
Malene Mathiasson (DK)
 
Dzamil Kamanger/Kalle Hamm (IR/FI)
 
Linda Persson (SE/GB)
 

“I speak to maps. And sometimes they say something back to me. This is not as strange as it sounds, nor is it an unheard of thing. Before maps the world was limitless. It was maps that gave it shape and made it seem like territory, like something that could be possessed, not just laid waste and plundered. Maps made places on the edges of the imagination seem graspable and placable. And later. When it became necessary, geography became biology in order to construct a hierarchy in which to place the people who lived in their inaccessibility and primitiveness in other places on the map”
Abdulrazak Gurnah, By the Sea
 

Sommarens utställning på Kalmar konstmuseum tar sin utgångspunkt i gränsdragningar och i de kartor, nätverk, sammanhang och identiteter som kan uppstå i ett samhälle i migrationens tid. Konstnärer har under alla tider utmanat idén om identitet och tillhörighet och kan ge oss nya perspektiv på frågor om plats och mobilitet.
 
Utställningen Songlines for a New Atlas arbetar inte med territorier eller konventionella kartor som en representation av världen, utan med personliga vandringar för en ny atlas. Konstnärerna i utställningen kan sägas beskriva geografin ungefär som ursprungsbefolkningen i Australien gjort. De sjöng namnen på allt som korsade deras väg och på så sätt blev världen till. Genom att upprepa sångens ord kunde andra finna vägen till vattenhålet eller klippan. En särskild rytm och melodi gjorde att man kunde navigera över långa sträckor och genom olika språkgrupper.
 
Konstnärerna i utställningen skapar sina egna sånglinjer och kartor, någonstans mellan poesi och politik. De berättar bakåt och framåt i tiden och komponerar om gränserna till något mellanmänskligt. De är kartritare som kartlägger och luckrar upp gränserna mellan synligt och osynligt. Desorienterar oss, eller förändrar vår blick på platser och människor. I konstens värld kan man omskapa världen och öppna och stänga gränser som man vill och våga sig ut i det okända. Är världens alla kartor inte fiktiva, fast på olika sätt?
 
Gränser och gränskontroller tillhör vardagen i Europa idag. En gräns gick inte alltför länge sedan över Östersjön, men idag är Medelhavet det nya hav där EU stärker sina yttre gränskontroller, och de inre europeiska gränserna börjar bevakas på nytt. Friheten att röra sig över världen gäller för några utvalda, men inte för andra. Vandrare och migranter har korsat territorier sedan forntiden och man reste långa distanser redan under bronsåldern.
 
Krig har också inneburit stora folkförflyttningar. Det är bara hundra år sedan som Europa genomlevde mycket hårda strider på västfronten och världskrigen ritade om kartorna. Kartor har använts i krigföring, som hjälpmedel för de som strider, och för att berätta om erövringar. När vi ser tillbaka i historien ser vi gränser som förflyttats och nationers födelser och försvinnanden. Både Kalmarunionen och EU-projektet visar på en önskan om fredliga förhållanden mellan länder i samarbeten, men också på drivkrafterna för ett starkt försvar utåt mot den andre.
 
Vi bor i en värld av synliga och osynliga gränser som är i ständig rörelse. Migration är ett globalt tillstånd, medan mänskliga rättigheter sätts ur spel på många platser. I konstens världar kan man förflytta sig som man vill utan vare sig pass eller visum.
 
Sociologiprofessor Saskia Sassen beskriver hur bilden av migranten förändrats. Om den tidigare handlade om en person som medvetet sökte ett bättre liv och lämnade sitt hem, men alltid hade ett hem att återvända till, så har dagens migranter ofta ingen plats att ta sig tillbaka till. Sassen kallar det en massiv förlust av habitat. Migranterna har få valmöjligheter och de söker bara efter det allra mest nödvändiga i livet.
 
 Curator Torun Ekstrand
 
http://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/songlines-for-a-new-atlas/

Katalog Songlines - på svenska

Catalogue Songlines - in English

The Distance from Here, videostills, Bani Abidi

Meira Ahmemulic. Detail from the installation Walking, a series of drwaings 2004 and ongoing. Above a still from the new video One language must win. 

Installation view from No One Harms Me Unpunished, and below the photographic series Faces. Nadia Kaabi-Linke.

The sound installation NO is presented in the library at the museum. 

Bita Razavi, Same Song, New Songline , 2016. Photo by Jaakko Karhunen

Installation view and detail from the Sound installation Same Song, New Songline, Bita Razavi

Installation view, and a detail from one work. The series Self-organization by Malene Mathiasson

A still from the video Working in public space, Izmir, by Dzamil Kamanger & Kalle Hamm and Alien's passport, Dzamil Kamanger

Case No 11 Talsinki, installation in the staircase and a still from the video in the installation on floor 3, Karel Koplimets

The photographic series Borderlands, Linda Persson

The interactive installation id:entity by Cecilia Barry and Anna Tunek, students at Blekinge Institute of Technology - presented in the red room lounge

The Opening Day

The opening of the exhbition June 18th. Presentation of the exhibition by the curator and the artists. 

loading...

Kalmar konstmuseum

loading...

Kunstkritikk om Songlines

Konstsommaren Sverige.
Läs Frans Josef Peterssons text i Kunstkritikk 
http://www.kunstkritikk.se/kommentar/konstsommaren-sverige/
 

A new atlas for the world
The exhibition in the news of Ars Baltica

http://www.ars-baltica.net/news/cultural-events/cultural-events-detail/article/a-new-atlas-for-the-world.html

Lästips/Further reading

Tips på läsning
Suggestions for further reading 
På svenska - and in English


Bilal. På slavrutten till Europa. Fabrizio Gatti, Celanders förlag 2007

Gränsbrytarna. Den globala emigrationen och nationalismens murar. Norstedts  2014

By the Sea, Abdulrazak Gurnah, Bloomsbury 2001

Nyttiga människor. En reportagebok om migranter, gränser och människosyn. David Qviström, Natur & Kultur, 2014

Resa in i tomheten. En berättelse från Syrien, Samar Yazbek, Ordfront 2015

Wanderlust. A History of Walking. Rebecca Solnit, Granta Books 2014

You are Here. Personal Geographies and other Maps of the Imagination, Katharine Harmon Tributary books 2004

Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, authors and ed., Amilhat-Szary, A., Giraut, F. , Palgrace Macmillan UK, 2015

Walking Sculpture 1967-2015. Lexi Lee Sullivan, contrib. Cole Swenson and Helen Mirra, Yale University Press, 2015.

Jakten på svenskheten, Qaisar Mahmood, Natur & Kultur, 2012.