Konstnärlig gestaltning till Stadsmarinan
Helena Mutanen

Helena Mutanen har valts till uppdraget att göra ett skissförslag för en konstnärlig gestaltning till Stadsmarinan i Karlskrona. En konstreferesgrupp/jury valde ut Helena Mutanen genom utvärderingar av inkomna intresseanmälningar.
Skissarbetet genomfördes under våren och skisspresentationen genomfördes i maj.
Under sommar och höst modellerar och producerar konstnären.
Konstverket kommer att invigas hösten 2017. 

Helena Mutanens konst har en unikt säregen karaktär och uttryck som kan höja kvalitet och atmosfär i området Stadsmarinan. Hennes konstnärliga gestaltningar är mångtydiga och kan utmana bilden av det maritima Karlskrona på flera plan. Helena Mutanen arbetar utifrån historia, platser och berättelser ur vilka nya, oförutsägbara och suggestiva historier skapas och ger nya perspektiv platsen.
 
Helena Mutanen arbetar med både humor och poetiskt allvar, och med konstverk där inre och yttre rum blandas. Något är bekant, men samtidigt bär verken med sig främmande inslag på samma gång.
 
Hennes konstverk har en mångtydighet och underfundighet som lockar besökare att stanna upp och reflektera, vilket uppmuntrar till möten och till att återvända till platsen.
 
I sin motivering skriver Helena Mutanen att hon vill arbeta med havet och havsmiljön, att hon vill förena havet och människorna på ett intuitivt sätt samt att hon arbetat med havstema under hela sitt konstnärskap.
 
Helena Mutanen kan anpassa och gestalta ett konstverk till den redan befintliga arkitektur och miljö som finns på Stadsmarinan. Hon har stor erfarenhet av att utföra verk i beständiga och hållbara material och i olika tekniker och är intresserad av materialmöten liksom av handens eller kroppens möte med materialet.
 
Konstnärlig projektledare Torun Ekstrand
Karlskrona kommun Johan Stenér, projektchef drift- och service Karlskrona kommun
Anders Jaryd, projektledare Pottholmen, Karlskrona kommun
Hans Juhlin, stadsarkitekt, Karlskrona kommun
Elina Tyrberg, kultur- och fritidschef, Karlskrona kommun
Birgitta Göransson, Karlskrona konsthall
 

loading...

Stadsmarinan på Skeppsbrokajen är ett område för verksamhet med maritim anknytning och karaktär och kommer att bli Trossös viktigaste entréområde med sitt läge vid hamnfjärden direkt efter infartsleden. Planområdet Skeppsbrokajen ligger inom det maritima världsarvet och har ett riksintresse för kulturmiljövård. Stadsmarinan ligger i gränslandet mellan världsarvsstaden och havet. Staden Karlskrona byggdes för att ta emot besökare som kom resande från havssidan.
 
Den konstnärliga gestaltningen ska koncentreras till promenadstråket längs kajen. Promenadstråket ses som intressant på grund av synlighet från hav och land och för den stora genomströmningen av människor.
 

Helena Mutanen mäter upp platsen för sitt konstverk och konstreferensgruppen lyssnar

Stadsmarinan våren 2017

Helena Mutanen på startmöte i snöstorm februari 2017